Privacybeleid

INLEIDING
Welkom op marjamiddeldorp.nl. Marjamiddeldorp.nl is een website van BriteMinds Media (hierna aangeduid als: "BriteMinds Media"). BriteMinds Media is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.
De informatie die BriteMinds Media over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BriteMinds Media houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BriteMinds Media, Postbus 10237, 1001EE Amsterdam. Via privacy@briteminds.tv kun je altijd contact opnemen met BriteMinds Media.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan BriteMinds Media niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal BriteMinds Media-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
BriteMinds Media kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij BriteMinds Media bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat BriteMinds Media jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van BriteMinds Media gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van BriteMinds Media leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.
BriteMinds Media kan jouw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle dochter- en zustermaatschappijen van BriteMinds Media begrepen. Je gegevens kunnen door BriteMinds Media worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van BriteMinds Media of haar groepsmaatschappijen. Dit doet BriteMinds Media zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kan je dit melden via privacy@briteminds.tv.

BriteMinds Media verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door BriteMinds Media, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan BriteMinds Media op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan BriteMinds Media een profiel van je opstellen;
om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
om te voldoen aan de op Briteminds Media rustende wet- en regelgeving.
BriteMinds Media bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Zoals reeds eerder vermeld kan BriteMinds Media persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van BriteMinds Media of haar groepsmaatschappijen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met BriteMinds Media groepsmaatschappijen, kan je dit melden via privacy@briteminds.tv.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als jij BriteMinds Media daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan BriteMinds Media je elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit BriteMinds Media. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt BriteMinds Media ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun je een briefje sturen aan BriteMinds Media, ter attentie van: Klantenservice Privacy, Postbus 10237, 1001EE Amsterdam of een email aan privacy@briteminds.tv.

BriteMinds Media kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van BriteMInds Media te garanderen. Tevens zal BriteMinds Media persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van BriteMinds Media aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
BriteMinds Media kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING
BriteMinds Media handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
BriteMinds Media wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop BriteMinds Media met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: privacy@briteminds.tv of aan BriteMinds Media, ter attentie van: Klantenservice Privacy, Postbus 10237, 1001EE Amsterdam.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan privacy@briteminds.tv of aan BriteMinds Media, ter attentie van: Klantenservice Privacy, Postbus 10237, 1001EE Amsterdam, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat BriteMinds Media zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien BriteMinds Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan BriteMinds Media je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. BriteMinds Media schort de uitvoering van je verzoek op totdat je BriteMinds Media de (nadere) specificatie hebt verstrekt. BriteMinds Media stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal BriteMinds Media het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet BriteMinds Media verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van BriteMinds Media je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID
BriteMinds Media behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. BriteMinds Media adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien BriteMinds Media wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.


Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 februari 2012.